material-

Regulamin zakupu towarów w sklepie internetowym

Prowadzonym pod adresem www.bymalisia.pl

(obowiązuje od dnia 1.05.2018)

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep działający pod adresem www.bymalisia.pl (zwany dalej: „Sklepem ByMalisia”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Właścicielem Sklepu ByMalisia jest firma ByMalisa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5222150866, adres e-mail: magda@bymalisia.pl (zwana dalej: „Sprzedawcą”).

3. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie ByMalisia jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

4. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie ByMalisia jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu ByMalisia reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.

6. Do dokonywania zakupów w Sklepie ByMalisia niezbędne jest wykorzystanie przez Klienta sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie ByMalisia wykonywane są ręcznie i stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w Sklepie ByMalisia towarów, w tym również ich projektów i opracowań może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.

3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu ByMalisia takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

 

OFERTA

1. Towary oferowane w Sklepie ByMalisia są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie ByMalisia.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu ByMalisia zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte/tworzone na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie ByMalisia są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie ByMalisia.

5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie ByMalisia są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie ByMalisia nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

7. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.

8. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

9. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Sklepie ByMalisia jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

 

ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie ByMalisia jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu ByMalisia.

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

3. Klient składa zamówienie:

a. wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Sklepu ByMalisia,

b. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje wybiera polecenie „PRZEJDŹ DO KASY”,

c. dokonuje wyboru opcji dostawy oraz płatności,

d. wysyła formularz zamówienia do Sklepu ByMalisia przez wybór pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” w formularzu zamówienia.

4. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu ByMalisia Klient informowany jest o:

a. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,

b. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,

c. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

5. zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub

b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub

c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

8. Sklep ByMalisia rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:

a. cenę zamówionych towarów, oraz

b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni dla produktów gotowych, 10 dni dla produktów na zamówienie na terenie Polski i 7 dni dla produktów gotowych i 14 dni dla produktów na zamówienie na terenie Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.

10. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie. Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 7 powyżej.

11. Po złożeniu zamówienia, Sklep ByMalisia wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

 

PŁATNOŚĆ

1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie ByMalisia:

a. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU

b. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto o numerze 95 1140 2004 0000 3902 7744 3044

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

 

WYSYŁKA

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera, Paczkomatów InPost lub Poczty Poslkiej, zagranicę za pośrednictwem Poczty Poslkiej, na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

2. Koszty dostawy wynoszą:

a. 12 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej do 2kg, 15 zł powyżej 2kg do odbiorców w Polsce

b. 20 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej do odbiorcy w innych krajach europejskich

c. 15 PLN w przypadku wysyłki za pośrednictwem Paczkomaty InPost do odbiorców w Polsce

d. 15 PLN w przypadku wysyłki za pośdrenictwem Kuriera do odbiorców w Polsce.

e. 21 PLN w przypadku wysyłki za pośdrenictwem Kuriera przesyłką pobraniową do odbiorców w Polsce.

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym opłaceniu zamówienia i po wcześniejszym ustaleniu takiej oto formy odbioru zamówienia ze Sprzedawcą.

4. Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza rachunek do zamówienia.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.

 

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: „ByMalisia” Magdalena Malesa, ul Tatarska 5, 05-270 Marki i lub droga elektroniczną na adres e-mail  magda@bymalisia.pl .

2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.

6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie ByMalisia towary.

7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail magda@bymalisia.pl.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej https://bymalisia.pl/regulamin  i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.